Indefrysningsordninger for virksomheder

Indefrysningsordningen for virksomheder følger ordningen for husstande, som giver virksomheder mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af regningen for gas, hvis prisen går over en fastsat grænse. Virksomheder er dog underlagt et låneloft på 15 mio. kr. for el- og gasudgifter samlet og låneloftet gælder på koncernniveau.

Der er aftalt to indefrysningsordninger for virksomheder: En generel virksomhedsordning, der også omfatter kultur- og foreningsliv og en særlig ordning for energiintensive virksomheder. 

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 

Indefrysning for energiintensive virksomheder

Nogle virksomheder har særligt høje udgifter til energi. Der er derfor etableret en særlig ordning med et højere låneloft, når energiforbruget udgør en større del af virksomhedens omsætning. Alle erhvervskunder i Danmark, hvor mindst 3% af omsætningen gik til energiforbrug i 2021 har mulighed for at gøre brug af ordningen. Virksomhederne kan få dækket op til halvdelen af deres ekstraudgifter til el og gas, dog er udgifter til fjernvarme ikke omfattet.

Ordningen for energiintensive virksomheder administreres af Erhvervsstyrelsen, som yder lån direkte til virksomhederne. 

Virksomheder kan ansøge om lån på www.virk.dk, hvor der også kan findes yderligere information. 

Om indefrysningsordningen for virksomheder

En virksomhed kan få indefrosset den del af virksomhedens energiudgifter, der overstiger de fastlagte lofter, og afdrage det indefrosset beløb over en årrække. Ordningen giver mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på 12 måneder og en efterfølgende afviklingsperiode af det indefrosne beløb på op til fire år. 

En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider beløbsgrænsen på samlet 15 mio. kr. i el- og gasudgifter på koncernniveau.

Prisloftet for gas udgør 5,84 kr/m3 for den rå gaspris før tariffer, afgifter og moms. 

Ordningen træder i kraft den 1. november 2022.

Hvem kan gøre brug af ordningen?

Alle erhvervskunder i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen. Det omfatter virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der generelt i forhold til energiselskaberne er registreret ved CVR-nummer. Det er frivilligt om virksomheden ønsker at gøre brug af ordningen. 

Hvordan afmelder jeg mig ordningen?

Du skal anmode dit energiselskab om at blive afmeldt ordningen ved at sende en mail til [email protected], hvor du skriver, at virksomheden ønsker at blive afmeldt ordningen. Vi vil herefter stoppe indefrysningen af dine fremtidige energiregninger. 

Efter din afmelding skal du beslutte, om du vil tilbagebetale hele det indefrosne beløb eller vente til afdragsperioden og afdrage gælden over fire år. 

Hvornår skal jeg betale den indefrosne regning?

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb. Efter det afdragsfrie år skal I vælge, om I vil afdrage gælden på én gang, eller om I vil afdrage gælden over 4 år.

I skal senest én måned før det afdragsfrie år er udløbet melde din beslutning til dit energiselskab. Hvis I ikke melder din beslutning, vil I automatisk blive tilmeldt afdragsordning.

I kan til enhver tid vælge at udtræde helt af ordningen, og indfri det indefrosne beløb på én gang. Hvis I er udtrådt af ordningen, kan I tilmelde jer igen senere. 

Hvad koster det at gøre brug af indefrysningsordningen?

Rentesatsen for det indefrosne beløb er fastsat til 4,4% pr. år for virksomheder. Rentesatsen er fastsat af Klima-, energi- og forsyningsministeren for en 12 måneders periode, hvorefter den vil kunne ændres af ministeren. 

Renter påløber fra dagen efter den dag, hvor den første indfrosne gasregning forfalder, og indtil det indefrosne beløb er tilbagebetalt.

I Indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende afdragsfrie måneder tilskrives renter bagudrettet som minimum ved udgangen af henholdsvis Indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende måneder.

I den 4-årige afviklingsperiode tilskrives renterne bagudrettet, hver gang du foretager et afdrag. Renterne tilskrives på baggrund af din resterende gæld ved seneste afdrag.

Hos DCC Energi opkræver vi et gebyr på 600 kr. for administration af Indefrysningsordningen. Gebyret vil blive opkrævet som et samlet gebyr ved tilmelding til ordningen. Gebyret på de 600 kr. er momsfritaget og vil være en del af det indefrosne beløb. 

 

Skal jeg stadig betale min energiregning?

Hvis I vælger at tilmelde jer ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt. I vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet. 

Efter I har tilmeldt jer ordningen, vil det samlede beløb for indefrysningen fremgå af jeres energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning.  

Dit energiselskab kan oplyse dig, om hvordan du ellers kan tilgå oplysninger om din indefrysning.  

På den måde vil I løbende kunne følge med i, hvor meget jeres energiselskab har indefrosset af dine energiregninger.
 

Hvordan beregner jeg låneloftet på koncernniveau?

Hvis din virksomhed indgår i en koncern skal låneloftet beregnes på koncernniveau. Det betyder, at låneloftet omfatter alle koncernens virksomheder. Inden for koncernen kan man selv bestemme, hvordan likviditetslånene skal fordeles blot likviditetslånet for koncernen samlet set er under låneloftet. 

Hvad er definitionen af en koncern?

Virksomheder indgår – i denne sammenhæng – i en koncern, når en virksomhed direkte eller indirekte kontrollerer flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller har mulighed for at udøve en bestemmende indflydelse på en anden virksomhed. Bestemmende indflydelse kan være flere ting fx flertallet af stemmerettighederne. Det vil sige, at der er tale om en koncerndefinition, som er tæt på definitionen i årsregnskabsloven. Koncernbegrebet følger af artikel 3 i bilag I i Kommissionens gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (651/2014) og dækker over ’tilknyttede virksomheder’. 

Det gælder dog, at en række virksomheder ikke skal anses som værende tilknyttede virksomheder. Det vil sige, at selvom de har bestemmende indflydelse, danner de ikke en koncernrelation. Dette omfatter:

  1. offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer og investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder (»business angels«), forudsat at disse »business angels« samlet investerer under 1.250.000 EUR i en enkelt virksomhed.
  2. universiteter eller nonprofit-forskningscentre
  3. institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde
  4. selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og færre end 5 000 indbyggere.

Disse undtagelser gælder kun i det tilfælde, at moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den pågældende virksomhed. I det tilfælde hvor disse betingelser imødekommes, skal det ansøgende datterselskab erklære og begrunde, hvorfor moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af din virksomhed. 

Hvad sker der, hvis låneloftet overskrides?

Det er virksomhedens eget ansvar at afmelde sig ordningen inden låneloftet overskrides.

Hvis din virksomhed har overskredet loftet, skal I straks afmelde indefrysningsordningen. I skal samtidig med jeres afmelding angive det samlede beløb over låneloftet med henblik på tilbagebetaling.  

Hvis din virksomhed har indefrysning hos flere energiselskaber, er det jeres eget valg, om tilbagebetalingen sker til en eller flere energiselskaber.

 

 

Tilbage til Indefrysningordningen >>

 

Nyhedsbrev fra DCC Energi

Få tilbud, gode råd og mulighed for at deltage i vores konkurrencer.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi bruger vores energi på energi

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

Kundeservice
Telefon: 70 150 150
E-mail: [email protected]

Vi samarbejder med Forbrugs Foreningen
Vi samarbejder med Ældre sagen
Vi samarbejder med FDM