VILKÅR FOR INDEFRYSNINGSORDNING

Disse vilkår er gældende ved tilmelding til Indefrysningsordning hos DCC Energi, CVR nr. 32141846, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum.

1. BAGGRUND OG FORHOLDET TIL DEN OPRINDELIGE AFTALE

1.1 Disse brugervilkår gælder ved indgåelse af Indefrysningsordning og skal ses som tillæg til den allerede indgåede aftale om levering af naturgas. Oprindelig aftale og handelsbetingelser fortsætter uændret.
1.2 Tillægget er indgået, fordi Kunden har fremsat en anmodning om indefrysning i overensstemmelse med § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder, jf. lov nr. 1387 af 5. oktober 2022 om en indefrysningsordning for høje energiregninger. Tillægget indeholder vilkår om indefrysning, som gælder i tillæg til den Oprindelige Aftale. 
1.3 Kundens misligholdelse af den Oprindelige Aftale har ikke indvirkning på Tillæggets gyldighed. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Tillægget, vil DCC Energi indlede et separat inddrivelsesforløb i henhold til gældende lovgivning uafhængigt af den Oprindelige Aftale.
1.4 Tillægget er som minimum gældende i hele Indefrysningsperioden (som defineret nedenfor i pkt. 2.1), 12 efterfølgende måneder samt i hele afviklingsperioden, jf. pkt. 2.5. Tillæggets gyldighedsperiode kan forlænges og/eller ændres som følge af ændringer i lovgivningen om indefrysning.

2. GENERELLE VILKÅR OM INDEFRYSNING

2.1 Med virkning fra accept og bekræftelse af tilmelding har Kunden opnået indefrysning og er tilmeldt en indefrysningsordning. Tilmelding til Indefrysningsordningen er bindende og er ikke underlagt 14 dages fortrydelsesret.
2.2 En energiregning, der er udstedt i Indefrysningsperioden, er omfattet af Kundens Indefrysningsordning og vilkårene i Tillægget, såfremt energiregningen ikke allerede er betalt.
2.3 En krediteret og genudstedt energiregning kan maksimalt omfatte en regningsperiode på op til 1 måned forud for Indefrysningsperiodens påbegyndelse.
2.4 Anmodningen om indefrysning omfatter hele Indefrysningsperioden, medmindre Kunden afmelder Indefrysningsordningen, jf. pkt. 5, fraflytter adressen, jf. pkt. 7, skifter til en anden leverandør, jf. pkt. 8, eller den Oprindelige Aftale ophører.
2.5 De første 12 måneder efter Indefrysningsperiodens udløb er afdragsfrit. Derefter kan Kunden vælge at indfri hele beløbet eller at indgå i en 4-årig afdragsperiode, jf. pkt. 4.1. Afviklingsperioden påbegyndes 12 måneder efter Indefrysningsperiodens udløb. Kunden kan desuden til enhver tid indfri den samlede indefrysningsgæld, jf. pkt. 4.3.

3. GEBYR

3.1 DCC Energi opkræver i overensstemmelse med § 11, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder et gebyr på 600 kr. pr. leveringsadresse for omkostninger, som DCC Energi har ved at administrere Indefrysningsordningen, herunder omkostninger til IT-udvikling, håndtering af henvendelser, datahåndtering, andre administrative løsninger mv. Gebyret er momsfritaget og opkræves som et samlet administrationsgebyr ved tilmelding til ordningen.
3.2 Gebyret opkræves direkte hos Kunden i hele Indefrysningsordningens løbetid, medmindre Kunden indfrier den samlede indefrysning på et tidligere tidspunkt under Indefrysningsordningens løbetid, jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder. DCC Energi kan dog altid opkræve gebyr i hele Indefrysningsperioden og den afdragsfrie periode på 12 måneder, uanset om Kunden indfrier indefrysningen under Indefrysningsordningens løbetid, eller den Oprindelige Aftale ophører, jf. § 11, stk. 4 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.
3.3 DCC Energi kan forhøje gebyret, hvis de faktiske omkostninger i forbindelse med administrationen af Indefrysningsordningen stiger. Forhøjelse af gebyret varsles senest 3 måneder før den første opkrævning af det forhøjede gebyr. Varslingen sker individuelt til Kunden via en meddelelse pr. e-mail, på energiregningen eller anden individuel kommunikation. Varslingen vil desuden ske på vores hjemmeside eller tilsvarende online platform.

4. AFDRAGSORDNING

4.1 Kunden skal senest 1 måned før afviklingsperioden påbegyndes, meddele DCC Energi, om den samlede indefrysningsgæld afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. Meddelelse herom skal ske via vores hjemmeside eller e-mail.
4.2 Hvis Kunden ikke har truffet beslutning inden for fristen i pkt. 4.1, skal Kunden afdrage indefrysningsgælden over en 4-årig periode.
4.3 Kunden kan til en hver tid vælge at indfri den samlede indefrysningsgæld.
4.4 DCC Energi opgør den samlede indefrysning senest i forbindelse med den førstkommende periodeafregning efter udløbet af Indefrysningsperioden.

5. AFMELDELSE AF INDEFRYSNINGSORDNINGEN

5.1 Kunden kan løbende vælge at afmelde Indefrysningsordningen. En sådan afmeldelse omfatter alene de energiregninger, der udstedes efter Kundens afmelding. Afmeldingen skal kommunikeres til DCC Energi på samme måde som angivet i pkt. 4.1 og er gældende 7 dage efter, at Kunden har meddelt afmeldingen.
5.2 Kunden skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller indfries straks, når afviklingsperioden påbegyndes. Pkt. 4.1 - 4.4 er tilsvarende gældende ved Kundens afmelding.
5.3 Kunden kan inden for Indefrysningsperioden på ny anmode Leverandøren om indefrysning, jf. § 4 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.
5.4 Erhvervskunders afmeldingspligt
5.4.1 Uanset pkt. 5.1-5.3 skal Kunden straks afmelde Indefrysningsordningen, hvis Kunden overskrider beløbsgrænsen, som fremgår af § 13, stk. 1, § og 15, stk. 1 i lov om en indefrysningsordning forhøje energiregninger. Beløbsgrænsen skal beregnes på koncernniveau.
5.4.2 Kunden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og oplyse, om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energileverandører.
5.4.3 Beløbet opkræves senest i forbindelse med den førstkommende energiregning til Kunden, hvor DCC Energi har mulighed for at opkræve beløbet, jf. pkt. 5.4.2.

6. RENTER

6.1 Rentesatsen for indefrysning af Kundens energiregninger er fastsat til 2% for privatkunder og 4,4% pr. år for erhvervskunder, jf. privatkunder § 4, stk. 7 i lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger og § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder/erhvervskunder § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.
Erhvervskunder: Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de 12 efterfølgende måneder samt for den 4-årige afviklingsperiode. Ændringer i den fastsatte rentesats skal varsles til Kunden senest 6 måneder, inden ændringen får virkning.
6.2 Renter på en energiregning, der er omfattet af Indefrysningsordningen, påløber fra dagen efter den dag, hvor energiregningen forfalder.
6.3 I Indefrysningsperioden samt i de efterfølgende 12 afdragsfri måneder tilskrives renterne bagudrettet ved udgangen af henholdsvis Indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende måneder.
6.4 Hvis der gælder en 4-årig afviklingsperiode for Indefrysningsordningen, jf. pkt. 4.1-4.2, tilskrives renterne bagudrettet, hver gang Kunden foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af Kundens restgæld på tidspunktet for seneste afdrag.

7. FRAFLYTNING

7.1 I tilfælde af Kundens fraflytning opgør DCC Energi Kundens samlede indefrysning.
7.2 Kunden skal på ny anmode om indefrysning, hvis Kunden vil benytte sig af Indefrysningsordningen på sin nye adresse, når fraflytningen er sket, og den samlede indefrysning opgjort, jf. pkt. 7.1.
7.3 Kunden skal i forbindelse med fraflytning beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode, når afviklingsperioden påbegyndes eller indfries straks. Pkt. 4.1 - 4.4 er tilsvarende gældende ved Kundens fraflytning.

8. LEVERANDØRSKIFTE OG OPHØR AF DEN OPRINDELIGE AFTALE

8.1 Ved leverandørskifte opgør DCC Energi den samlede indefrysning. Dette gælder også, hvis den Oprindelige Aftale inklusive dette Tillæg ophører af andre grunde end leverandørskifte.
8.2 Pkt. 7.2 og 7.4 gælder tilsvarende ved leverandørskifte.

9. KUNDENS ACCEPT AF VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OM INDEFRYSNINGSORDNINGEN

9.1 DCC Energi har i forbindelse med håndtering af Kundens anmodning om at tilmelde sig Indefrysningsordningen samt administration af Indefrysningsordningen indsamlet og behandlet følgende oplysninger: 1) Kundens navn og kontaktoplysninger såsom aktuel adresse, telefonnummer og e-mail adresse 2) Kundenummer 3) Leveringsadresse 4) Aftagenummer 5) CPR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer (eksempelvis pasnummer, kørekortnummer, TIN-nummer (internationalt skattenummer), Social-Security-nummer eller CRS-nummer (Common Reporting Standard-nummer, udenlandsk skatteidentifikation)) for samtlige personer i husstanden, som hæfter for energiregningen 6) Beløb til inddrivelse fordelt på hovedstol og rente 7) Fordringens stiftelsesdato, dvs. Indefrysningsperiodens ophørsdato 8) Fordringens forfaldsdato 9) Hvilken periode kravet angår 10) Sidste rettidige betalingsdato inden evt. rykkerskrivelser til Kunden 11) Supplerende beskrivelse af fordringen.
9.2 Ved anmodning om indefrysning og accept af disse vilkår accepterer Kunden, at DCC Energi er forpligtet til at udlevere oplysningerne nævnt i pkt. 9.1 til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en anmodning om en overtagelse af en fordring i henhold til bekendtgørelse om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger for husholdninger, virksomheder mv., jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.
9.3 Ved anmodning om indefrysning og accept af disse vilkår accepterer Kunden endvidere, at Energistyrelsen kan indhente disse oplysninger fra DCC Energi samt videregive de modtagne oplysninger til Erhvervsstyrelsen, når Energistyrelsen eller Erhvervsstyrelsen skal anvende oplysninger i forbindelse med tilsyn efter de i pkt. 9.2 nævnte bekendtgørelser. Tilsvarende kan Forsyningstilsynet indhente de nævnte oplysninger fra DCC Energi eller andre myndigheder, når Forsyningstilsynet skal anvende oplysningerne i forbindelse med tilsyn efter bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.
9.4 Behandling af Kundens personoplysninger er reguleret i vores Privatlivspolitik: DCC Energi - Privatlivspolitik.

 

DCC Energis vilkår for Indefrysningsordning, 24. november 2022

Nyhedsbrev fra DCC Energi

Få tilbud, gode råd og mulighed for at deltage i vores konkurrencer.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi bruger vores energi på energi

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

Kundeservice
Telefon: 70 150 150
E-mail: [email protected]

Vi samarbejder med Forbrugs Foreningen
Vi samarbejder med Ældre sagen
Vi samarbejder med FDM